บายศรีอำลาและปัจฉิมนิเทศ นศ.พราหมณ์ รุ่นที่ 1/63 ณ วิทยาลัยหมอพราหมณ์สู่ขวัญเชตะวัน 12/12/63 พบกันเมษายน 2564 ประมาณ หลังสงกรานต์

https://youtu.be/YxJvkBZ6T7M