ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

การอบรมรนท-267-เปดรบสมครแลว-และอบรม-1-5-ธนวาคม2567-รบไมเกน-50-คน

การอบรมรุ่นที่ 2/67 เปิดรับสมัครแล้ว และอบรม 1-5 ธันวาคม2567 รับไม่เกิน 50 คน

การอบรมรุ่นที่ 2/67 เปิดรับสมัครแล้ว และอบรม 1-5 ธันวาคม2567 รับไม่เกิน 50 คน สมัครไปที่ไลน์ โทร.0885957928/0818769975 เป็นเบอร์โทรด้วย

รนท-167-เปดรบสมครเรยนพราหมณแลว-19-23-เมย67-สมครไปทไลน-โทร08859579280818769975-เปนเบอรโทรดวย-รบจำกดจำนวนไมเกน-40-คน

รุ่นที่ 1/67 เปิดรับสมัครเรียนพราหมณ์แล้ว 19-23 เม.ย.67 สมัครไปที่ไลน์ โทร.0885957928/0818769975 เป็นเบอร์โทรด้วย.. รับจำกัดจำนวนไม่เกิน 40 คน"

รุ่นที่ 1/67 เปิดรับสมัครเรียนพราหมณ์แล้ว 19-23 เม.ย.67 สมัครไปที่ไลน์ โทร.0885957928/0818769975 เป็นเบอร์โทรด้วย.. รับจำกัดจำนวนไม่เกิน 40 คน"

รองผวจอบนายสมเพชร-สรอยสระค-มอบเสอสามารถใหแก-เจาของทำนองวตรขวญสงวาด-อบญม-เครอพนธ-ณ-สำนกพราหมณเชตะวน

รอง.ผวจ.อบ.(นายสมเพชร สร้อยสระคู) มอบเสื้อสามารถให้แก่ เจ้าของทำนองวูตรขวัญสังวาด อ.บุญมี เครือพันธ์ ณ สำนักพราหมณ์เชตะวัน

รอง.ผวจ.อบ.(นายสมเพชร สร้อยสระคู) มอบเสื้อสามารถให้แก่ เจ้าของทำนองวูตรขวัญสังวาด อ.บุญมี เครือพันธ์ ณ สำนักพราหมณ์เชตะวัน 13/12/66 จึงแจ้งมาว่าใครอยากได้ต้องทำผลงานขั้นเอกอุ คือสามารถแต่งกลอน แต่งสังวาด ที่ไม่ซ้ำแบบใครและสามารถนำเสนอได้ดี ไพเราะ มีความหมายสอดรับกับวัฒนธรรมประเพณีพื้นถี่นได้เหมาะเจาะ...จึงจคู่ควรกับเสื้อไหมสามารถนี้ได้ เพื่อกรุณาทราบทั่วกัน