พิธีการปิดการฝึกอบรมหมอพราหมณ์สู่ขวัญชั้นตรี รุ่นที่1/62ระหว่าง18-22เมย.2562เสร็จสี้นแล้ว มีนักศึกษาหลากหลายอาชีพจาก 8จังหวัด กำลังเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของตนในฐานะวิศวกรสังตม ช่วยอนุรักษ์ประเพณีบายศรีสู่ขวัญต่อไป รุ่นที่2/62 กำหนดแจ้งความประสงค์ตั้งแต่บัดนี้ เปิดอบรม 6-10ธันวาคม2562"